โรงเรียนอย.น้อยระดับดีเยี่ยมของจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมคือนายพิริยะ อุทโทรับมอบป้ายอย.น้อยระดับดีเยี่ยมจากนางเรณู รัตนวรรณีครูผู้รับผิดชอบโครงการอย.น้อยของโรงเรียนในวันที่ 4 กันยายน 2557

อบรมแกนนำอย.น้อย

การแสดงรำ 4 ภาคของนักเรียนอย.น้อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม ในการอบรมแกนนำอย.น้อย ณ ศูนย์ฝึกอบรมโคกป่าชี วันที่ 31 มกราคม 2556

อบรมแกนนำอย.น้อยในโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม

วิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขกับโรงพยาบาลสมเด็จให้การอบรม

ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7

โรงเรียนสมเด็จพิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการการดำเนินกิจกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์

งานประกวดและงานมหกรรมอย.น้อยเขตสุขภาพที่ 7 ปี 2556

นักเรียนอย.น้อยโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม แสดงหมอลำในการเปิดงานที่วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2556

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการวิจัย "การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนในโรงเรียนอย.น้อย เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค (NCDs) " ตามโครงการอย.น้อย ปีงบประมาณ 2560 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการฝึกอบรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น